Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

far-end crosstalk attenuation   

  • (Kỹ thuật) suy giảm xuyên âm đầu xa