Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) xuyên âm đầu xa

    * Các từ tương tự:
    far-end crosstalk attenuation