Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) đầu xa

    * Các từ tương tự:
    far-end crosstalk, far-end crosstalk attenuation, far-end echo, far-end echo canceller