Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fantasticism /fæn'tæstisizm/  

  • Danh từ
    sự kỳ quái, tính quái dị, tính lập dị
    tính đồng bóng
    tính chất tưởng tượng