Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fantastically /fæn'tæstikli/  

  • Phó từ
    [một cách] tuyệt vời
    you did fantastically well in the exam
    anh ta làm bài thi tuyệt vời