Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fantasticality /fæntæsti'kæliti/  

  • Danh từ
    tính kỳ quái, tính quái dị
    cái kỳ quái, cái quái dị