Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fantasia /fæn'teiziə/  /fæn'teizə/

  • Danh từ
    (cách viết khác fantasy)
    (âm nhạc)
    khúc phóng túng