Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  răng nanh (chó, chó sói)
  răng nọc (của rắn)
  draw somebody's (something's) fangs
  xem draw

  * Các từ tương tự:
  fanged, fangless