Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fancy woman /fænsi'wʊmən/  

  • (nghĩa xấu, hoặc khẩu ngữ đùa)
    người tình