Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fancy man /'fænsimæn/  

  • (nghĩa xấu, hoặc khẩu ngữ đùa)
    người tình