Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quần áo kỳ dị, quần áo giả trang (mặc ngày hội)...