Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fanaticise /fə'nætisaiz/  

  • Ngoại động từ
    làm thành cuồng tín
    Nội động từ
    cuồng tín