Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) (lượng) gộp nhánh vào

    * Các từ tương tự:
    fan-in loading