Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fan-blade /'fænbleid/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) cánh quạt