Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fan vaulting /'fæn'vɔ:ltiɳ/  

  • Danh từ
    (kiến trúc) vòm trần trang trí hình nan quạt