Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fan heater /'fænhi:tə[r]/  

  • máy thổi hơi ấm (vào một phòng)