Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

falteringly /'fɔ:ltəriηli/  

  • Phó từ
    [một cách] ngập ngừng
    [một cách] ấp úng