Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

falseness /'fɔ:lsnis/  

  • Danh từ
    sự sai
    sự giả
    sự phản trắc