Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  điều lầm tưởng
  cho rằng của cải đem lại hạnh phúc là một điều lầm tưởng
  lý luận sai; lý lẽ sai

  * Các từ tương tự:
  Fallacy of composition