Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fakement /'feikmənt/  

  • Danh từ
    sự làm giống như thật; sự làm giả