Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fair-dealing /'feə di:liɳ/  

  • Danh từ
    sự xử sự ngay thẳng, sự xử sự thẳng thắn
    Tính từ
    ngay thẳng, thẳng thắn