Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không bay, không phai (màu)
    không phai nhạt, không bao giờ lu mờ