Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tuỳ ý, không bắt buộc
    ngẫu nhiên, tình cờ
    (thuộc) khoa (đại học)
    không bắt buộc, tuỳ