Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xí nghiệp; nhà máy
  factory workers
  công nhân xí nghiệp

  * Các từ tương tự:
  factory automation, factory farm, factory farming, factory ship, factory-built