Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

factitive /'fæktitiv/  

  • Tính từ
    (ngôn ngữ học) hành cách