Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fact-finding /'fæktfaindiη/  

  • Danh từ
    sự khám phá sự thật, sự tìm hiểu thực tế
    a fact-finding expedition
    cuộc thám hiểu tìm hiểu thực tế