Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

facecloth /ˈfeɪsˌklɑːɵ/  

  • noun
    plural -cloths
    [count] :washcloth