Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính thần thoại, tính bịa đặt, tính hoang đường
    tính ngoa ngoắt, tính khó tin