Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thực vật) đậu tằm (cây, hạt)

    * Các từ tương tự:
    fabaceous