Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eye-catching /'ai,kæt∫iη/  

  • Tính từ
    khiến phải chú ý
    an eye-catching hat
    chiếc mũ khiến cho ai trông thấy đều phải chú ý