Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extravagantly /ik'strævəgəntly/  

  • Phó từ
    [một cách] phung phí
    [một cách] ngông cuồng, [một cách] vô lý