Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extendible /iks'tensəbl/  

  • Tính từ
    có thể duỗi thẳng ra; có thể đưa ra
    có thể kéo dài ra, có thể gia hạn; có thể mở rộng
    (pháp lý) có thể bị tịch thu