Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extended-level synthesizer   

  • (Kỹ thuật) bộ tổng hợp cấp nối dài