Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) độ chính xác nối dài

    * Các từ tương tự:
    extended-precision word