Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) bộ nhớ nối dài

    * Các từ tương tự:
    extended memory specifications (XMS)