Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extended family /ik,stend'fæməli/  

  • đại gia đình (như ở Phi Châu, bao gồm cả chú bác, cô, dì, anh chị em họ được xem như họ hàng gần và có nghĩa vụ giúp đỡ nhau)