Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) định vị nối dài, định địa chỉ nối dài