Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expressionist /ik'spre∫ənist/  

 • Tính từ
  người theo chủ nghĩa biểu hiện; người theo xu hướng biểu hiện
  Tính từ
  biểu hiện chủ nghĩa

  * Các từ tương tự:
  expressionistic, expressionistically