Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expressionism /ik'spre∫ənizəm/  

  • Danh từ
    (nghệ thuật)
    chủ nghĩa biểu hiện; xu hướng biểu hiện