Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expressional /iks'preʃənl/  

  • Tính từ
    (thuộc) nét mặt, (thuộc) vẻ mặt
    (thuộc) sự diễn đạt (bằng lời nói, nghệ thuật)