Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expressible /iks'presəbl/  

  • Tính từ
    có thể diễn đạt được (ý nghĩ...)
    (toán học) có thể biểu diễn được