Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự vận chuyển tốc hành
    vật vận chuyển tốc hành