Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expounder /iks'paundə/  

  • Danh từ
    người dẫn giải