Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expository /eks'pɔzitiv/  

  • Tính từ
    để trình bày, để mô tả, để giải thích