Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (ngôn ngữ) âm nổ (như) p, b, t