Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exploded diagram /ik,spləʊdid'daiəgræm/  

  • biểu đồ bộ phận