Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đã nổ (bom...)
    bị đập tan, bị tiêu tan (lý tưởng, ảo tưởng...)

    * Các từ tương tự:
    exploded diagram