Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

explicitness /ik'splisitnis/  

  • Danh từ
    sự rõ ràng; sự rành mạch
    sự lồ lộ