Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

explanatory /ik'splænətri/  /ik'splænɔ:tri/

  • để giải thích
    explanatory notes at the back of a book
    lời ghi chú giải thích ở mặt sau cuốn sách

    * Các từ tương tự:
    Explanatory variable