Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expense account /ik'spensə,kaʊrt/  

  • sổ ghi chi tiêu cho công việc (của nhân viên, sẽ được chủ trả lại)